Regulamin

Dostępny pod adresem www.wyroby.biebrza.com.pl sklep internetowy Tradycyjne wyroby z Bartlowizny prowadzony jest przez BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE WYROBY REGIONALNE Sp. o.o. , zarejetrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod pozycją 0000452972 REGON 200766813, NIP 5461391082

Dane adresowe / kontaktowe:
ul. Nadbiebrzańska 32
19-110 Goniądz

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres wyroby@biebrza.com.pl lub pod numerem telefonu: 857380630 do 32  (opłata wg. cennika właściwego operatora).

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Tradycyjne wyroby z Bartlowizny
z 20.03.2013

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego Tradycyjne wyroby z Bartlowizny;
4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [adresem], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE WYROBY REGIONALNE Sp. o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod www.wyroby.biebrza.com.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Dostępny pod adresem www.wyroby.biebrza.com.pl sklep internetowy Tradycyjne wyroby z Bartlowizny prowadzony jest przez BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE WYROBY REGIONALNE Sp. o.o.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka internetowa nowej generacji z włączoną obsługą plików Cookies.
2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.wyroby.biebrza.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.9. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich produktów.
2.10. Informacja o cenie podawana na stronie www.wyroby.biebrza.com.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.
2.11. Prowadzący sklep internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Firma Bartlowizna Centrum konferencyjno-wypoczynkowe Henryk Bartlewski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE WYROBY REGIONALNE Sp. o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE WYROBY REGIONALNE Sp. o.o.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE WYROBY REGIONALNE Sp. o.o.,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.wyroby.biebrza.com.pl, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranego punktu odbioru Towaru,
d) danych do faktury VAT (jeżeli występują)
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą BBARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE WYROBY REGIONALNE Sp. o.o., Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia nr (…)”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem kliknięcia odnośnika potwierdzającego Zamówienie znajdującego się w otrzymanej przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa towaru

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się w sposób wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
5.2  Zamówiony Towar może zostać dostarczony pod wskazany przez klienta adres lub odebrany osobiście w punktach wskazanych przez Firmę BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE WYROBY REGIONALNE Sp. o.o..
5.3. Podczas składania Zamówienia Klient wybiera punkt, w którym chce odebrać zamówiony Towar lub wskazuje adres na jaki ma on zostać wysłany.
5.4. Miejsce i sposób odbioru Towaru może zostać zmienione przez Klienta po zatwierdzeniu zamówienia poprzez kontakt telefoniczny ze sklepm Tradycyjne wyroby z Bartlowizny.
5.5. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 21 dni roboczych liczonych od momentu złożenia zamówienia
5.6  W przypadku promlemów z dostępnością któregoś z zamówionych przez Klienta Towarów, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony telefonicznie lub e-mailem.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w t ym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Ceny Towarów podawane przy produktach są cenami szacunkowymi, ostateczny koszt zamówionych Towarów zostanie określony po skompletowaniu Zamówienia
6.3. Klient zostanie poinformowany o ostatecznym koszcie Zamówienia oraz możliwym terminie odbioru Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail
6.3. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Zamówienie przy odbiorze Towarów

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Do momentu odbioru Towaru, Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez ponoszenia dodatkowych kosztów

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Ze względu na specyficzny charakter oferowanych Towarów, reklamacje uwzględniane są tylko w momencie odbioru Zamówienia w punkcie Tradycyjne wyroby z Bartlowizny.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE WYROBY REGIONALNE Sp. o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE WYROBY REGIONALNE Sp. o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE WYROBY REGIONALNE Sp. o.o. ul. Nadbiebrzańska 32, 19-110 Goniądz, mailowo pod adres wyroby@biebrza.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Firma BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE WYROBY REGIONALNE Sp. o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE WYROBY REGIONALNE Sp. o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE WYROBY REGIONALNE Sp. o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE WYROBY REGIONALNE Sp. o.o..
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.4. Firma BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE WYROBY REGIONALNE Sp. o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.
10.5. Firma BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE WYROBY REGIONALNE Sp. o.o. zobowiązuje się do dostarczenia Towarów świeżych i najwyższej jakości.